Our phone team is available on Monday till Friday 10-17 hr., +31 85 40 10 135.

Retourzendingen

Ik ben een zakelijke klant

Indien u goederen moet terugsturen naar ons, neem dan eerst contact op met de klantenservice. Wij kunnen dan een RMA nummer voor u aanmaken en dit aan het magazijn doorgeven zodat het magazijnpersoneel voorbereid is op de ontvangst van uw zending en deze niet bij ontvangst in het magazijn verkeerd uitgepakt wordt.

Onze klantenservice is bereikbaar via +31 (0)85 4010 135.

Ik ben een consument

Indien uw aankoop niet voldoet aan uw verwachting of anders is dan u wenst dan heeft u het recht (het zgn. Herroepingsrecht) om binnen 14 dagen na de dag na ontvangst van uw bestelling de aankoop ongedaan te maken. Dit mag zonder opgaaf van reden. (Wij stellen overigens wel op prijs wanneer u ons kunt melden waarom u de aankoop ongedaan wilt maken zodat wij de situatie begrijpen). Dit wordt ook wel de afkoelingsperiode genoemd.

Hieronder vindt u de 6 stappen van de retourprocedure voor retournering binnen 14 dagen:

 1. Meld uw retourzendingen vooraf altijd even aan per email aan bij Customer Service Dymo.eu. De reden van retour hoeft u niet op te geven maar dit wordt wel door ons op prijs gesteld zodat wij de reden begrijpen en zomogelijk onze dienstverlening of aanbieding kunnen verbeteren.
 2. U ontvangt dan binnen één werkdag per e-mail een retournummer met vermelding wat u kunt retourneren en instructies.
 3. Indien mogelijk verzoeken wij u het artikel zo veilig mogelijk te verpakken, bij voorkeur in een omdoos en voeg een kopie van de e-mail met retournummer toe waarbij u ook uw rekeningnummer op schrijft waarnaar toe wij het credit bedrag terug over kunnen maken. Wanneer u van ons een een artikel in een verpakking zonder omdoos heeft ontvangen kunt u het op de zelfde wijze terug sturen.
 4. Verstuur uw artikel voorzien van degelijke verpakking naar het adres dat u ontvangen heeft bij het retournummer.
 5. De verzendkosten zijn voor uw rekening, behalve wanneer wij u een verkeerd product hebben geleverd.    
 6. Na ontvangst op onze locatie ontvangt u van ons bericht over de verder afwikkeling.

LET OP: een artikel dient onbeschadigd retour ontvangen te worden. U heeft het recht het artikel te bekijken voor zover dat mogelijk is - een doos mag vanzelfsprekend (voorzichtig) geopend worden, de verpakking en binnenverpakking moeten wel zo mogelijk onbeschadigd blijven. Probeer bij retourzending het artikel zo goed mogelijk te verpakken in bijv. een omdoos. Gebruik bij voorkeur alleen transparant plakband wanneer u een verpakking wilt dichtplakken voor retournering.

N.B. Wanneer u toestemming voor retournering (via een retournummer) heeft ontvangen wil dat niet automatisch zeggen dat er gecrediteerd wordt. Na inspectie bij ontvangst zal er worden bepaald of de bestelling gecrediteerd wordt. U ontvangt vervolgens van ons een mail met de stappen voor verdere afwikkeling.

N.B. In geval van garantie is de retourzending op basis van Carry-In. Dus, bij een garantie situatie stuurt u, indien dit aan u wordt gevraagd, het artikel aan ons retour. De kosten voor retourzending zijn voor uw rekening. Zelf terug brengen mag ook, daar kunt u dan een afspraak voor maken per email bij Customer Service Dymo.eu, in ons contactformulier of per telefoon: +31 (0)85 4010 135. Indien er schade is direct bij ontvangst van het artikel (zogenaamde DOA) dan zijn de kosten voor de retourzending vanzelfsprekend voor ons. De kosten voor het opnieuw leveren van een eventueel vervangend artikel zijn in het geval van een vervanging onder garantie voor onze rekening.

 

UITGELICHT UIT DE ALGEMENE VOORWAARDEN - Het Herroepingsrecht:

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

  1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
   1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
   2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
   3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

  1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
  2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

   

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

   

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  2. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
  1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
  2. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
  3. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Back to top